logo-label

שיעורי תורה, הלכה ואגדה

חיפוש שיעורים לפי נושא

0

שעות
של שיעורי תורה

0

שיעורי תורה
בנושאים מגוונים

0

שעות להאזנה
להרצאות מרתקות

הודעות:

אתר בבניה הערות תתקבלנה בברכה

הגותו התורנית של הרב דוד לייבל שליט"א מתייחדת בגישה ישירה וכנה, המקפידה על גישה אחידה לניתוח העמקה והפשטה בין בסוגיות הלכתיות סבוכות ובין בפסוקי התורה והנ"ך, אגדות חז"ל וסוגיות במחשבת ישראל. גישתו הכנה מעמידה את מרכז העיון על יושר ופשטות כבסיס וכמדד לאמיתת הרעיון. כך גם בכל תחום בכל מקצועות התורה בהם מרבה לעסוק בבית המדרש בראשותו, כמו שיעוריו בתנ"ך הנמסרים לקהל הרחב או שיעורי סוגיות אותם הוא מעביר לבקשת תלמידיו. בתי המדרש שנבנו ברוחו בולטים באופיים וניכרים בהעמדת התכלית של חיבור הלומד והעמקת המסרים אל ומתוך משמעות החיים ואור התורה.  

קטגוריות

שיעורים אחרונים

פרק י"א – בת שבע
נושא השיעור: להורדה
פרק י' – דוד ובני עמון
נושא השיעור: להורדה
פרק ט'- דוד ומפיבושת
נושא השיעור: להורדה
אין הנביא רשאי לחדש, נבואה כינוס תשע"ט
75. וארא – ידיעת ה' – המצרים וישראל
להורדה
74. שמות – שלא שינו שמם
להורדה
73. ויחי – קבורת יעקב ועצמות יוסף
להורדה